Toon meer resultaten...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Levertijd 1-3 werkdagen, mits in voorraad
  • Zeer concurrerende prijzen
  • Originele producten
  • Service staat bij ons centraal

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verfbestelservice.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Wie is Verfbestelservice.nl?
Verfbestelservice.nl onderdeel van Carcoatings.nl, groothandel in autolakken, verf, coatings en aanverwante artikelen. Carcoatings.nl bestaat sinds 01-01-2010 en is in Venlo bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 14129793. Het BTW nr. is: NL001841486B22. Een onderneming waar productkennis en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Wat doet Verfbestelservice.nl?
Verfbestelservice.nl is een onderneming die zich toelegt op de verkoop van professionele autolakken, industriecoatings en zogenaamde “eigen label” coatings en producten. Ook leveren wij aanverwante artikelen zoals schuurmaterialen, afplakmaterialen en gereedschappen. Door zeer voordelig in te kopen kunnen wij deze producten voordelig aanbieden.

Hoe zit het met de bezorging?
Als u uw bestelling hebt geplaatst wordt uw bestelling door onze eigen bezorgdienst bezorgd of verstuurd middels DPD, PostNL of Thijs Logistiek. Zij leveren bestellingen af op elk gewenst adres in heel Europa. Verfbestelservice.nl is niet verantwoordelijk voor vertraging in de bezorging veroorzaakt door DPD, PostNL of Thijs Logistiek. Bij de aflevering dient er getekend te worden voor ontvangst. Indien u een voorkeur heeft voor een leverdatum, zullen wij daar rekening mee houden. Op zondagen en feestdagen wordt er niet bezorgd. De bijdrage in verzendkosten bedragen € 7,62 per verzending door heel Nederland. Voor palletvervoer berekenen wij een bijdrage van € 25,00 per pallet.
Voor verzending naar België geldt een bijdrage van resp. € 10,80 of € 14,50, afhankelijk van de ordergrootte. Bestellingen vanaf € 200,00 worden franco bezorgd, m.u.v. palletleveringen waarbij de minimale bijdrage altijd € 12,50 bedraagt.
Voor informatie betreffende particuliere bestellingen verwijzen wij graag naar de “Klantenservice”. De link vindt u onderaan deze pagina.

Welke betalingsmogelijkheden?
Bij Verfbestelservice.nl worden betalingen middels iDEAL, vooruitbetaling of een faktuur achteraf (alleen in overleg). Alleen bedrijven kunnen op rekening bestellen. De betaling dient dan te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij een eerste bestelling kan een aanbetaling worden gevraagd vanaf 50% van de orderwaarde. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Verfbestelservice.nl bent u een bedrag van dertig euro (€ 30,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Verfbestelservice.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande factuurbedrag zijn met een minimum van veertig euro (€ 40,00) per factuur, onverminderd de bevoegdheid van Verfbestelservice.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Alle prijzen genoemd op de website van Verfbestelservice.nl zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten zoals eerder beschreven.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de correcte afhandeling van de bestelling en worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij de klant door Verfbestelservice.nl in gebreke is gesteld.

Bestelwijze
Bestellingen worden door ons aangenomen middels e-mail, fax, telefonisch of ter plaatse onder vermelding van naam, bezorgadres, telefoonnummer en e-mail adres. U ontvangt vervolgens een bevestiging van ons met daarop uw bestelling en de kosten die betaald dienen te worden bij levering. Na ontvangst van uw schriftelijke akkoord via e-mail of fax zullen wij tot levering overgaan.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verfbestelservice.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Retourneren
Indien u een product om welke reden dan ook wilt retourneren dient u eerst contact op te nemen met Verfbestelservice.nl. Dit kan telefonisch maar ook middels email of fax. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd in overleg met Verfbestelservice.nl. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.

Voor speciaal voor u bestelde producten of gemaakte kleuren geldt afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Aansprakelijkheid
Verfbestelservice.nl is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd. Tevens is Verfbestelservice.nl nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade en/of persoonlijk letsel, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of personeel van Verfbestelservice.nl.

Om kleurklachten te voorkomen dienen de door Verfbestelservice.nl geleverde en/of gemaakte kleuren door afnemer ten allen tijden voor het spuiten te worden gecontroleerd, middels het spuiten van een gedroogd kleurenstaaltje. Derhalve is Verfbestelservice.nl nimmer aansprakelijk voor kleurklachten. Middels een oranje sticker op het verfblik wordt dit nog eens benadrukt. Wanneer de gebruiker het project overspuit, verklaard hij zich akkoord met de kleurjuistheid en/of lakformule.

Ook is Verfbestelservice.nl nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of het gevolg van een fout in het produktieproces. Wel zal Verfbestelservice.nl proberen de schade te verhalen op de desbetreffende fabrikant.

Milieu en veiligheid
Verfbestelservice.nl zal ten allen tijden het milieu respecteren en ziet als kerntaak het milieu te ontzien door zoveel mogelijk milieuvriendelijke en watergedragen producten te verkopen. Hierbij in acht nemend dat Verfbestelservice.nl veiligheidsbladen beschikbaar stelt welke te vinden zijn op deze pagina.

Geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

X